Vállalási szabályzat

9. Adatkezelés

 

9.1. Az EU 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet ill. GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a javítási-szerelési megrendelés, vagy javítási szerelési illetve további szolgáltatásokra irányuló bármely szerződés (vagy nyilatkozat) Megrendelő általi aláírása akaratának olyan önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő előzetes tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja Vállalkozónak ahhoz, hogy személyes adatait a) a megrendeléshez kapcsolódó műveletekre kiterjedően, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti szerződés teljesítése érdekében és a Vállalkozót a szerződés tekintetében terhelő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése körében, célhoz kötötten kezelje, vagy b) a Megrendelőnek a megrendelésben vett külön nyilatkozata szerint a megrendeléssel érintett tevékenységen túlmenően, termékek, szolgáltatások ajánlása (direkt marketing), az ezt szolgáló folyamatos kapcsolattartás és piackutatás céljából  kezelje. Utóbbi esetben  a Megrendelőnek külön kell a megrendelés során nyilatkoznia arról, hogy a megrendeléshez (a szerződéshez) szükségszerűen kapcsolódó adatkezelésen túlmenően felhatalmazást ad-e a Vállalkozónak arra, hogy adatait a fenti  egyéb célból is kezelje . Ezen külön hozzájárulását a Megrendelő bármikor jogosult részben vagy egészben visszavonni, az így megadott személyes adatai felhasználását korlátozni vagy e célból rögzített személyes adatai törlését kérni.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a munkafelvételen és a www.postaauto.com Weboldalunkon.

9.2. Vállalkozó, mint adatkezelő biztosítja, hogy, a 9.1. pontban hivatkozott jogszabályok rendelkezéseit teljes körűen betartva, jogszerűen és tisztességesen, átláthatóan, célhoz kötötten, pontosan, csak a szükséges mértékben és időtartamban, valamint biztonságosan kezelje az adatokat. Megrendelő az adatai kezeléséről, annak céljáról és jogalapjáról bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, valamint kérheti adatai helyesbítését vagy törlését, az adataihoz való hozzáférést, illetve arról pdf (esetenként txt) formátumban kivonat kiadását az alábbi postai: Postaautó Duna zrt. 4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A., illetve e-mail: info@postaauto.com címeken. Kérjük, hogy a beazonosíthatóság érdekében a tájékoztatást / helyesbítést / törlést kérő nyilatkozatában mindig pontosan adja meg személyes adatait. A Vállalkozó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mint felügyeleti hatóság által kiadott nyilvántartásba vételi száma:
NAIH-70677/2013. Megrendelőnek jogában áll panaszával a Vállalkozóhoz vagy közvetlenül a felügyeleti hatósághoz, illetve bírósághoz fordulni.

 

9.3. Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok

Az adatvédelem alapelvei, célja

A Vállalkozó a 9.1. pont a) alpontja szerinti esetben, mint adatkezelő a tevékenység végzése, az ehhez szükséges szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, és az együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a megrendelői személyes adatokat. A Megrendelő azonosításához a természetes személy esetén neve, lakcíme, születésének helye és ideje, valamint anyja neve, nem természetes személy esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges. A Vállalkozó a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Minden tőle elvárhatót megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelméért.

A személyes adatok kezelése

A Vállalkozó a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése valamint a szerződések figyelemmel kísérése céljából e szerződésekben meghatározott adatokon túl, a következő adatokat kezeli:

 • a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,
 • a szerződések felmondásának eseményei,
 • minden egyéb olyan adat, amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.

A Megrendelő a megrendelés, vagy szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó

 • adatait rögzítse,
 • azt számítástechnikai eszközökkel automatizáltan feldolgozza és elemezze.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Vállalkozó az adatkezelés céljához szükséges adatokat – az a), b) és d) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett átadhatja:

 1. a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a Vállalkozó megállapodása alapján jogosult szervezetek, személyek, jogi képviselők részére,
 2. a Vállalkozó tevékenysége szempontjából vett felügyeleti szerveknek,
 3. a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a közjegyzőnek és a bíróságnak,
 4. a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak,
 5. valamint követelés engedményezése esetén az engedményes személynek,
 6. a zálogjog alkalmazása esetén annak érvényesítésében közreműködő alanynak.

Az adatok kezelésének határideje

A Megrendelőkhöz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a Vállalkozó hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: a szerződések, megrendelések azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai, adatai.

A Vállalkozó a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli, ha nem a jelen pontban, illetve a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

A Vállalási szabályzat teljes tartalma, valmint az adatkezelési tájékoztató megtekinthető a szervizeinkben.


Partnereink

© 2015 Postaauto.hu - Minden jog fenntartva Vállalási szabályzatPanaszkezelésAdatkezelési tájékoztató
X-Meditor Kft.